شرایط داوران اتحادیه مسکن مهر

ارث و دیه در ایران و مصر
ارث و دیه در ایران و مصر
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰
تشخیص اطلاعات حریم شخصی از عمومی
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰
09375578953

بسمه تعالی

شرایط داوران اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران

دکتر سید مهدی شاهچراغی به عنوان مدیر عامل موسسه حقوقی طلیعه داران دادگستر عماد و  موسسه داوری رهپویان دادگستر عماد

علاوه بر سمت مدیریت حقوقی ،مسئولیت سرپرستی داوران اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران را بر عهده دارد

 

مطابق بند ۴ ماده ۶۲ قانون شرکتهای تعاونی جمهوری اسلامی و بند ۹ ماده ۴۳ قانون تعاون بخش اقتصادی و ماده ۷۴ اساسنامه تعاونی مهر مسکن مهر

و بند ۹ ماده ۳ اساسنامه اتحادیه شرکتهای تعاونی ونیز اختیارات تفویضی بخش نامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره

۱۰۰/۱۳۰۳۹/۹۰۰۰مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ و آیین نامه داوری بخش تعاونی مرجع حل اختلاف فی مابین تعاونی ها مسکن مهر  و اعضا و تعاونی  مسکن مهر

مرجع داوری اتحادیه مسکن مهر شهر تهران می باشد

شکایت مسکن مهر

در این خصوص چندین ماده از آیین نامه داوری در بخش تعاونی را ذکر نموده که با مطالعه آن با داوری در اتحادیه مسکن  و نیز شرایط داوری در اتحادیه مسکن مهر شهر تهران آشنا می شوید

ماده ۱- اصطلاحات و تعاریف
اصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود.
۱-داوری: به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونی‌هاباتعاونی مربوطه یا تعاونی‌ها با یکدیگر و یا اعضاء اتاقهای تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون است که طرفین اختلاف, داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آنها ارجاع نموده‌اند.

۲- مرجع داوری: حسب مورد عبارت است از اتحادیه تعاونی مربوط یا اتاق تعاون اعم از شهرستان , استان و مرکزی, خواه طرفهای دعوا, عضو آن اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون باشند یا نباشند. در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی‌های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف, مرجع داوری براساس مرکز اصلی این تعاونی‌ها, حسب مورد, اتاق تعاونی شهرستان, استان و مرکزی خواهد بود.

تبصره- مرجع داوری ،وظیفه هماهنگی،سازماندهی،نظارت ومدیریت جریان داوری رابه عهده دارد بدون آنکه خودمباشرت به داوری کند.

۳-اتحادیه تعاونی مربوط: اتحادیه‌ای است که تعاونی عضو آن است ویا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف, واحد یا مشابه است.
تبصره۱ – در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است, اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد.
تبصره۲ – درموارداختلاف تشخیص با وزارت تعاون است.

۴- سهامدار غیرعضو: شخص حقیقی یا حقوقی غیرعضو که دارای سهام تعاونی است.
۵- داور: فرد یا افرادی که اتحادیه‌های تعاونی یا اتاق‌های تعاون برای انجام داوری موضوع این مقررات, از بین افراد متعهد ، باتجربه و دارای دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف انتخاب می نماید. داور در این مقررات اعم از داور واحد یا هیأت داوری است.
ماده ۲- قلمرو و محدوده داوری
۱-داوری میان طرفهای دعوا در محدوده موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی آنها مشمول قواعد ومقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود .
تبصره – رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرجع داوری است.همچنین رسیدگی به دعاوی اعضا یاسهامداران غیرعضو شرکتهای تعاونی بایکدیگر یابااشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی می‌باشد.
۲-طرفین اختلاف که به موجب اساسنامه مورد عمل موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده‌اند باید براساس مقررات حاضر, اختلافات خود را از اعم از آن که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی ‌باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی که چنین تکلیفی در اساسنامه مقرر نشده باشد, می‌توانند با توافق, موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع کنند.
ماده ۳- موافقتنامه داوری
۱- موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین حل وفصل تمام یابعضی ازاختلافات خودراکه درمورد یک یاچند رابطه حقوقی معین اعم ازقراردادی یاغیرقراردادی بوجودآمده یاممکن است درآینده حادث شودبه داوری اتحادیه تعاونی یااتاق تعاون محول می نمایند.
۲- در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد عمل خود, داوری موضوع این مقررات را پذیرفته‌اند مندرجات اساسنامه آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب می‌شود. موافقتنامه داوری در سایر موارد می‌تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله نامه, یا نظایر آن‌ منعقد شده باشد.
۳- ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه داوری است.

ماده ۷- تعیین داوران
الف ) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه, درخصوص تعداد داوران, توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتیکه بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد, به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرجع داوری به منزله قبول ترتیبات زیر است:
مرجع داوری باتوجه به موضوع دعوی, یک نفر را به عنوان داور انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند, ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرجع داوری, اعلام کنند.
چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرجع واقع شود, مرجع داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود, در غیر اینصورت مرجع داوری پرونده را به او تسلیم می‌کند.
ب ) در مواردی که توافق شده هیأت داوری به اختلاف رسیدگی کند, به ترتیب زیر عمل می‌شود:
هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می‌کند ازمیان داوران مرجع انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا داوران اختصاصی ایشان (با موافقت طرفین), مکلفند ظرف مدت پنج روز داور سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.
در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند, مرجع داوری حسب مورد , داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هر دو) را, انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند, ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرجع اعلام کنند.
تبصره ۱- رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود, با مرجع داوری است و تصمیم مرجع در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جهات رد متوجه باشد و مورد قبول قرار گیرد, مرجع داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.
تبصره ۲- داوریا داوران منتخب بایستی موافقت خودرا نسبت به هر داوری قبل ازارجاع پرونده اعلام کنند.

بصره ۳- در مواردی که داوری توسط هیأتی متشکل از سه داور انجام می‌شود حداقل یکی از داوران آن باید از میان کارشناسان حقوقی( ترجیحاً آشنا به مسائل حقوقی بخش تعاون) تعیین شود.
تبصره ۴- تعیین داور یا داوران با رأی اکثریت هیأت‌مدیره و هیات بازرسی خواهد بود.
ماده ۸- موارد جرح داور
الف – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان بعنوان داور انتخاب نمود:
۱- اشخاصی که بیطرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری, محل تردید باشد.
۲- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۳- اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
۴- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب – اشخاص زیررا نمی‌توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوی ذینفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.
۵-کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶-کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند, در گذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم آنها با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.
۸- کارمندان دولت درحوزه ماموریت آنان.
۹- اعضای هیأت‌مدیره وبازرسان و مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی و رؤسا, مدیران و دبیران اجرایی اتاق‌های تعاون.
تبصره- پس از تعیین داور ، طرفین در صورت حدوث موجبات جرح می‌توانند تا قبل از صدور رأی داوری اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات مربوطه به مرجع داوری اعلام نمایند. مرجع داوری موظف است پس از دریافت تقاضای جرح داور, در اسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را که برای طرفین لازم‌الاجرا است, اعلام نماید.
داور باید تا اعلام‌نظر مرجع داوری, رسیدگی به اختلاف موضوع داوری را متوقف نماید.
ماده ۹- داور جانشین
در صورت فوت یا حجر یا استعفاء و یا لغو حکم داور یا داوران از سوی مرجع داوری به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور, مرجع داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.
بخش چهارم – رسیدگی
ماده ۱۰- مقررات عمومی
داور باید با رعایت مقررات این آیین نامه وقوانین ومقررات جاریه, جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان, فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل و مستندات بدهد.

متقاضیان محترم ساکن تهران که تمایل به داوری در ایتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران را دارند و دارای شرایط مذکور می باشند  میتوانند اعلام آمادگی نمایند.

شماره اتحادیه و رسیدگی به شکایت مسکن مهر : ۰۹۳۷۵۵۷۸۹۵۳

نشانی محل شکایت مسکن مهر : تهران خیابان مطهری خیابان لارستان پلاک ۴۴ واحد دکتر سید مهدی شاهچراغی مسکن مهر۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!